Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
情义 情夫 情妇 情怀 情愿 情报 情操 情深
情妇
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 情妇
[qing2 fu4] (薄包) څښتنه;همخوابه;ملکه;استاد;استاذ;اشنايه;انډيواله;پوهاند;ښوونی;شها;شهو;شهۍ;لوستاڼۍ;معشوقه;ميرمن;ميرمنه;ميرمنې لپاره استعماليږي;نګاره;هغه ښځه چې خلكيې دمعاشقې لپاره More…