Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
扇出 扇子 扇形
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[shan4] () (لكه دميز پوښ څنډه چه كښته راځړيږى);بسته;بېره;پنجره;پنيز;څمولوونکی;ځوړنده ټوټه;ډار;رپېدل;سرپی;وهل;سرپېدل;سرپول;ځان څنډل;ځوړندېدل;تړپېدل;ځوړندول;رپول;خوځول;خوځېدل;کړپ;کړپېدل
2. 扇出
[shan1 chu1] () اوارېدل;آوارېدل;پلنېدل;شوارېدل
3. 扇子
[shan4 zi5] () پيک;(لكه ببوزى);بادبېزی;بادپکه;ببوزى وهل;ببوزی;بې تقصيره;بېوزى;پشتيبان;پكه;پکه;پکی;پېځل;پيك;تحملول;چچ;چچ وهل;څپل;څپول;حمايت کول;حمايت کوونکی;خپرېدل;خواګی;رنګ;طاقت More…
4. 扇形
[shan4 xing2] () (ددايرې دمحيط هغه برخه چي ددوو شعاعو تر منځ واقع وي;جبه دجګګړې ډګر;ساحه;قطاع
5. 扇形片
[shan4 xing2 pian4] () (ددايرې دمحيط هغه برخه چي ددوو شعاعو تر منځ واقع وي;جبه دجګګړې ډګر;ساحه;قطاع
6. 扇形面
[shan4 xing2 mian4] () (ددايرې دمحيط هغه برخه چي ددوو شعاعو تر منځ واقع وي;جبه دجګګړې ډګر;ساحه;قطاع