Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
承办 承包 承受 承座 承揽 承材 承租 承认 承让 承诺
2. 承办
[cheng2 ban4] (┯快) اقدام کول;په ذمه اخستل;په غاړه اخيستل;تړون كول;ذمه وهل;ژبه كول;لوزكول;منل;آغاز;تذميم;بنا;نښلول;تضمينول;ژمن كېدل;ژمنه كول
3. 承办丧葬者
[cheng2 ban4 sang1 zang4 zhe3] (┯快赤府) دمړي لمبوونكى خښوونكى;متصدي;تابوتګر
4. 承办商
[cheng2 ban4 shang1] (┯快坝) توښه رسوونكى;خواړه رسوونكى;روزي رسان;روزي رسوونکی;روزي ورکوونکی
5. 承办商人
[cheng2 ban4 shang1 ren2] (┯快坝) توښه رسوونكى;خواړه رسوونكى;روزي رسان;روزي رسوونکی;روزي ورکوونکی
6. 承包
[cheng2 bao1] (┯) اجاره;اړوتړ;بندوړ;پېښه;تړ;تړليک;تړون;تعهد نامه;تنګېدل;توافق;ټېکه;ټيكه;جوړښت;دبريج يو ډول لوبه;دتړون له مخى په سر رسول سره ننوتل;رضا;شرطنامه;عقد;عهدنامه;غونجېدل;قرار More…
7. 承包商
[cheng2 bao1 shang1] (┯坝) معامله دار;قراردادي;ټېکه دار;متصدي;عقد کوونکی;متعهدله;اجاره دار;مخاطب
8. 承受
[cheng2 shou4] (┯) ارثى;ارثي;پس له دې;جنټکس;جېنېټکس;مورثي;موروثي;ميراثى;ميراثي;نسلي;وروسته له دې;موروث
9. 承受
[cheng2 shou4] (┯) پاته مړی;ارث;بنګه;پاته مړنه;پاته مړينه;پرله پسې والی;پله پسې توب;پله پسې والی;ترکه;خلافت;ګومل;ميراته;ميراث;وراثت;متروکات
10. 承座
[cheng2 zuo4] (┯畒) بېرنګ;(پرينګ);(جمع);(ددريدو ياتګ);ارتباط;اړه;اړيکه;اړيکى;اغيزه;اموسته;انتساب;بندر;بندرګا;پايه;پټن;پېش آمد;تاوان رسول;تکيه;چارچلند;چال More…
11. 承揽者
[cheng2 lan3 zhe3] (┯朋) دمړي لمبوونكى خښوونكى;متصدي;تابوتګر
12. 承材
[cheng2 cai2] (┯) ايرم;ایرم;ايړم;رېړم;ريمان
13. 承租
[cheng2 zu1] (┯) اجاره دار;استوګن کېدل;استوګنه کول;استېدل;اشغالګر;اهل;اوسېدل;اوسېدونکى;باړه وال;بنچر;پرېمستل;پرېمل;په كرايه اخيستونكى;ټکاوېدل;دېره کېدل;شريک;متصرف;مستاجر;کراهه دار;همسايه More…
14. 承认为国教
[cheng2 ren4 wei2 guo2 jiao4] (┯粄瓣毙) ابادونه;احداث;اساس;استحکام;ايجاد;ايين;بنسټ;بنياد;بنيه;تاداو;تاسيس;تحکيم;تقويت;تقويه;تهداب;ټينګونه;داستوګنى او شغل More…
15. 承认收到
[cheng2 ren4 shou1 dao4] (┯粄Μ) رسليک;چيټۍ;درسيدپاڼه;رسول;رسيد;رسيدنه;سند;سندول;مقبوض;لاسوندی;تحصيل;دستخط;قبض;حصول;تلقي;قبولي;تسليمېده;راتله
16. 承让人
[cheng2 rang4 ren2] (┯琵) ( دحق;اخيستونكى;امتياز;ملكيت;ميراث )
17. 承诺支付
[cheng2 nuo4 zhi1 fu4] (┯空や) احیاکول;بيمه کول;پر ذمه اخستل;په ذمه اخستل;تامينول;تضمينول;سينه ټپول;ضمانت کول