Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拆去 拆屋 拆开 拆除
拆开部
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[chai1 kai1 bu4 fen1] (╊秨场だ) اريانول;پرځان پورې حيرانول;پيچل;تاوول;جامباړه;غوټه وركول;کريابول;نغاړل;نغښتل