Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拆去 拆屋 拆开 拆除
2. 拆屋
[chai1 wu1] (╊) ړنګتوب;ړنګونه;ګړوبېدنه;لوښتنه
3. 拆开部分
[chai1 kai1 bu4 fen1] (╊秨场だ) اريانول;پرځان پورې حيرانول;پيچل;تاوول;جامباړه;غوټه وركول;کريابول;نغاړل;نغښتل
4. 拆除 ... 的设备
(╊埃 ... 砞称) بې اسبابه كول;پياده كول;ړنګول;لغړول;لوځول;ورانول;ويجاړول;نصبول;سپړل;پلي كول;لو_ څول.اغړول