Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拘手 拘押 拘束 拘泥 拘礼 拘禁
拘泥刻 拘泥形 拘泥礼
[ju1 ni4 xing2 shi4 de5] (╇猟Α) ځير;دښه خوى خاوند;دښوكړو وړو ماوند;دقيق;مهذب;حساس
3. 拘泥形式的人
[ju1 ni4 xing2 shi4 de5 ren2] (╇猟Α) صورت پرست
4. 拘泥礼仪
[ju1 ni4 li3 yi2] (╇猟搂祸) په جوته;په قانونى تو ګه;په ادارى ډول;په رسمى ډول;رسمأ;رسماً;رسميت