Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
拨号 拨开 拨款 拨火 拨用
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[bo1] (挤) (خواړه);(دهرشى);(ډوډۍ);(كاغذ);اټاله;بنډل;ځواله;ګچ;يو تنور;يو فصل;يوپخلى;يوه دسته;يوه دسته يا اندازه;جوپه
2. 拨号
[bo1 hao4] (挤腹) (دډايل په وا سطه);(نمره وهل);ابره;څرګندول;ځيړل;دتلفون ډايل كول;دساعت مخ;ښكاره كول;لمونځ ساعت
3. 拨开
[bo1 kai1] (挤秨) ( دچاپه كاركښې );اره ټکه;بوجى;په سوك وهل;ټونګل;جوال;سوكه تلل;كڅوړه;ګډېدل;ګسه;ګوډى;لاس وهل;لټول;لړل;ننويستل
4. 拨款
[bo1 kuan3] (挤蹿) اختصاص;اختصاصي;استيلا;اشتغال;اشغال;بوختيا;تصاحب;تصرف;تملک;تمليک;ځانله كول;شغل;لاندې کونه;لګيا توب;تخصيصيه;غصب;تخصيص;دبودجې بېلونه
5. 拨火棍
[bo1 huo3 gun4] (挤匆) (قطعو);(قيمار);آتشګير;اورډکی;اورلړونى;پرې كوي;چمټه;دپتو;سيخ;ګاتمونی;کوډن;کوکړ;لړومى;لړومی;لړونى;لړونی;يوه لوبه چې جواري
6. 拨用
[bo1 yong4] (挤ノ) اختصاص;اختصاصي;استيلا;اشتغال;اشغال;بوختيا;تصاحب;تصرف;تملک;تمليک;ځانله كول;شغل;لاندې کونه;لګيا توب;تخصيصيه;غصب;تخصيص;دبودجې بېلونه