Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
挡土 挡开 挡板
[dang3 tu3 qiang2] (咀) حايل دېوال
3. 挡开
[dang3 kai1] (咀秨) (له ګوزار څخه);(له وهلو څخه);ادرکول;اورچينې;بچول;بېرته ګرځېدل;چپول;څنګ ته كول;څنګ کول;څنګ;(ترې);کول;خپل خر تر اوبو پورې ايستل;خر تر اوبو پورې ايستل;ژغورل;ساتل
4. 挡板
[dang3 ban3] (咀狾) ( هغه ټوكر چې اشپزان يې استعمالوي څو كالي يې خيرن نشي );په كور كې دننه پيا ده رو;پېش بند;پيش بند;اپرن;خلکه