Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
挥发 挥霍
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 挥发
[hui1 fa1] (揣祇) الوتل;الوزول;بړاسول;بړاسيدل
[hui1 fa1 xing4] (揣祇┦) (په بخار);(كميا);الوتنه;اوښتنه;بدليدنه;بړاس كيدنه;بې ثباتي;
3. 挥发物
[hui1 fa1 wu4] (揣祇) (په بخار);(كميا);الوتونكى;اوښتونكى;بدليدونكى;بړاس كيدونكى;بې ثباته;
4. 挥霍无度
[hui1 huo4 wu2 du4] (揣繬礚) (لكه خبرى);ابته;اپلاتې ويل;اسراف كوونكى;بدچلاوه;بدخرڅه;بدخرڅی;بوالهوس;بوالهوسی;بې جلوه;بې ښمره;بې ګټى;بيځايه;خراج;خرڅاوو;خرڅی;ډير ګان;زښت ډير;زغ;لګاوو;له More…
5. 挥霍无度
[hui1 huo4 wu2 du4] (揣繬礚) لړوچړ;اسراف;افراط;بوالهوسي;بى ثمره;بى ځايه لګښت;بى ګټى توب;تفنن;تلف;لړوچر;پېشخوري;بازنه;شنده;چخړبه