Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
描图 描画 描绘 描述
描述为 描述的
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[miao2 shu4 wei2] (磞瓃) بيانول;تشريح كول;روښانول;ښودل;شرحه کول;غټ غټ ټكى څرګندول;تشريحول;تصويرول;تعريفول;ترسيمول;تعبيرول;مجسمول;توصيف;منعکسول;ليکل
[miao2 shu4 de5] (磞瓃) تشريحى;تشريحي;وصفي