Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
擦上 擦写 擦子 擦拭 擦痛 擦破 擦肥 擦黑
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ca1] (揽) احتکاک;اصطکاک;بلوره;مالش;مږنه;مروړنګ;مروړنه;مښن;مښنګ;مښنه;موښنه;موښا;کښېکښنه
2. 擦上
[ca1 shang4] (揽) پترول;پټرول;پطرول;تېل;تيل;غوړ;غوړول;غوړى;غوړي;آيل;نفت;جواز;فلېل;نفت لرونکی;خم;پټرولي;ترپل;معدني
3. 擦写
[ca1 xie3] (揽糶) پاکول;پيجوول;توږل;زایلول;زایلېدل;ګل کول;کيسه کول;يا كول
4. 擦子
[ca1 zi5] (揽) پنسل پاک;پاكوونكى;پنسل پاك;پيشوخوټ;تخته پاك;توږونكى;ژاوله;کنډ;کونډری;لاسا
5. 擦拭者
[ca1 shi4 zhe3] (揽) برپاک;برف پاک;پاكوونى;تخته پاک;چپړ;چيرړه;چيره;څړوکی;څړى;خونجاړه;دپاكولو دسمال يا ټو كر;دموټر كلينر;رنځه;زوړکی;ګډړ
6. 擦痛
[ca1 tong4] (揽礹) (په تيره په مښلو);بلودل;بڼول;بومول;پسخول;پسخېدل;پکرول;په تا رول;په قارول;په کارول;ترمينل;تودول;توسول;ځغونځغول;خورول;د نننی;ژنل;سورېدل;شاربل;کيسه کول
7. 擦破处
[ca1 po4 chu3] (揽瘆矪) ( دڅارويو );بګارول;په سر سرى توګه كرېدل;پوول;چوملک;چوڼلی;څرل;څرمن ايستل;څرول;څرېدل;څړل;سپك تماس كول;شوکاره;غونج;غونج More…
8. 擦肥皂
[ca1 fei2 zao4] (揽╩) (كف);بوڅېدل;پسخېدل;په غوسه کېدل;ترنج;جخ;ځك;ځګ;خج;خوشکېدل;عصبي کېدل;غصه;(په);کېدل;کف;صابون
9. 擦黑儿
[ca1 heir1] (揽堵ㄠ) بېګا;ترغونی;ترمل;تره غونى;توره شپه;تېر ما ښام;تياره;څنډون;ګنګوماښام;ګونګو ماښام;ما ښام;ماښام;شفق;لړه;مازديګر;عصر