Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
效应 效忠 效率 效能
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xiao4] () (مشابه كول);بشاړې کول;بيوله;پېښې کول;پيروى كول;پيښې كول;تفليد كول;تقليدول;ټونګرېيل;ټونګل;ټونګول;ځان پرې موښل;د خولې پېښې کول;دماډل يانمونى په تو ګه تعقيبول;ساخته کاري کول;کاپي More…
2. 效应
[xiao4 ying4] (莱) (پر);(نتيجه;اثر;اثرکونه;ادرم;اغېز;اغېزه;آغېزه;اغيزه;انطباع;انعکاس;برى موندل;برى);بوسات;پازه;پايله;پدل;پياشه;تاثير;تصادف;چاپ;چاپونه;چاپېده;چلند;زد;سرته رسول;طباعت;طبع;لاس ته More…
3. 效忠
[xiao4 zhong1] (┚) اختصاص وركول;انس نيول;جارول;قربانول;وقفول;بېلول;ځانګړى كول
4. 效率
[xiao4 l?] (瞯) اغيزه ناكى;حاصل;کفايت;موثروالی;موثریت;موْثريت مستعد;کارکني;شطارت;ټک لاستی توب;ښوی والی;زيرکي;کارسازي;ګړندی توب
5. 效能
[xiao4 neng2] () اثر لرونکی;اغېزمن;اغېزناک;اغېزه کوونکی;اغيزمن;اهليت لرونکی;باكفايت;باکفايته;په ځاى اغيزه More…