Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
散光 散出 散射 散戏 散播 散文 散热 散页
散热 散热器
[san4 re4 qi4] (床荐竟) (هغه اله چه دتودولو اوسړولودپاره استعماليږى);انګيټۍ;بخارۍ;تودلۍ;توښۍ;رېډېټر;ريډيټر;راډيېټر