Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
施加 施工 施巫 施政 施礼 施粪 施舍 施行 施魔
施粪肥
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[shi1 fen4 fei2 yu2] (琁罷) پېخاړه;(غوشايه);تپۍ;چاپکه;څپيكه;خاشنه;خاشڼه;خشوی;خوشايى;خوشوی;سره;سوپه;سوټه;غوزه کرکى;لاډو;لډو;خشڼه;کنګي;پچه;ګاټي;خرشين;فضلات