Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
旁听 旁白 旁路 旁边
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[pang2] () (په تيره بيا دناروغ);بر سيره پر;بې له;څنګ ته;څېرمه;دبستر څنګ;سر بڼره;نژدې;څنګ
2.
[pang2] (稫) اړنګ بړنګ;بړنګ;پښه نيولی;ترور;دوه زړه;زرغی;زړغى;لاينحل;ماشومتوب;متذبذت;متردد;مذبذب;هوبي;ژاولن
3.
[pang2] () بل;بل څېر;بل ډول;بل راز;بل رنګ;بل شان;غيره;نور;ديګر;ساير;غير ◊ [pang2] () بل;په بل ځاى يا مورد كې;په بل مفهوم;په بل وخت;په بله تو ګه;علاوه;غيره;نور;کنې
4.
[pang2] () لودن;لورى;لور;پهلو;رد;څورکه;روخ;(سطح);(لكه ښۍ يا كيڼه);He is on my More…
5. 旁听
[pang2 ting1] (钮) اوسېدنه;پلټل;پلټنه;پوښتنه;پوښتنې ته تلل;پېښه;پېښېدنګ;پېښېدنه;پيښول;پيشه;تېرېدل;دميلمه په توګه له ځان سره اوسول;ديدار;ديدن;سره كتل;كتنه;كتنې ته More…
6. 旁白
[pang2 bai2] (フ) ادوی;بېسدا;پس پسې;په څنګ;په خصوصي ډول;په يوه خوا;چپ له . . . څخه;څنګ ته;غلې غلې خبرې;يوې خواته;يوطرفي
7. 旁路
[pang2 lu4] (隔) شاوخوا;غير مستقيم;غيرمستقيم;ګرد چاپېر
8. 旁边
[pang2 bian1] (娩) اړخن;اړخيز;افقي;تېکه;جانبي;جناحي;ړخبني;وحشي;څنګيز
9. 旁边
[pang2 bian1] (娩) لودن;لورى;لور;پهلو;رد;څورکه;روخ;(سطح);(لكه ښۍ يا كيڼه);He is on my More…