Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
更加 更坏 更多 更少 更新 更正 更远 更迟 更高
selected terms: 14

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[geng4] () ( تر );ډېر;ډير;ډير زيات;زيات;زياتره;زياتي;لاډير;لوړ;نور;نوربيا
2.
[geng1] () استحاله;آلشول;الشېدل;الېش;الېشول;الېشېدل;اوښتل;اوښته رااوښته;بدل;بدلول;بدلون;بدلونه;بدلېدل;بدلېدنه;بدلېده;بڼه بدلول;پيسه;تبديل;تبديلول;تبديلېدل;تبديلي;تحول;تطور;تعويض;تغير More…
3. 更加
[geng4 jia1] () ( تر );ډېر;ډير;ډير زيات;زيات;زياتره;زياتي;لاډير;لوړ;نور;نوربيا
4. 更坏
[geng4 huai4] (胊) بتر;بدېدل;تېلو;خورا خوابدوونكى;خورابد;خوراناوړه;د bad يسوي صفت;ډېر بد;ډېر خپه كوونكى;ډېر خراب;زيات ناجوړ;غولانځه;غولينځ;تر ◊ [geng4 huai4] (胊) More…
5. 更坏的事
[geng4 huai4 de5 shi4] (胊ㄆ) بتر;بدېدل;تېلو;خورا خوابدوونكى;خورابد;خوراناوړه;د bad يسوي صفت;ډېر بد;ډېر خپه كوونكى;ډېر خراب;زيات ناجوړ;غولانځه;غولينځ;تر
6. 更多的
[geng1 duo1 de5] () مزيد
7. 更少
[geng4 shao3] (ぶ) بې;کم;لږ;کمتر ◊ [geng4 shao3] (ぶ) بې;کم;لږ;کمتر
8. 更新
[geng1 xin1] (穝) بيخي نوى;جديد;خورا نوى;دوخت سره سم;دوخت دغوښتنو سره سم;عصري;ماډرن;معاصر
9. 更正
[geng1 zheng1] (タ) اباتي;ادب;اصلاح;اصلاح کونه;بياسمونه;تاديب;تادیب;تصحيح;تعديل;تلافي;جبران;جبيره;جزاء;رغون;سما;سمښت;سمنه;سمون;سمونه;رغونه;ترميم;تنظيم
10. 更正
[geng1 zheng1] "اصلاح کول;برابظول;پر ځای;تادیبول;ترټل;تعزيرول;ټيک;ثقه;جزا ور کول;چوزه;درست;دقيق;سزا ورکول;سم;سمول;سهي;سيخول;صحيح;صحيح كول سيخول;صواب;غوږ مروړل;غوږ ور More…
11. 更远
[geng4 yuan3] (环) (تر);خورا بشپړ;لاوړاندې;ليرى;ورهيسته;وړاندې
12. 更远的
[geng1 yuan3 de5] (环) اضافګي;اضافه تر;اضافي;بوڼهار;بېرګال;پر مخ بېول;پړوپی;پشپړوونکی;پلاڼه;په زياته انډازه;تېرمهال;چاريک;چمړۍ;ځګلانه;ځلون;خيګ;رابیا;ربع;زک;ژی;سر بېره More…
13. 更迟
[geng4 chi2] (筐) بيا;پس;پس ته;پسته;خلفي;شاتني;متعاقباً;ورسته;ورستو;وروسته
14. 更高
[geng4 gao1] (蔼) پاسنی;مافوق;عالي;پورتنی;بالا;پاس;اکثر