Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
月亏 月亮 月份 月光 月球
2. 月亮
[yue4 liang4] (る獹) اوږمکه;اوږمکۍ;اوږمۍ;اونګۍ;بې هدفه ګرځېدل;ترسېری;تندره;د اسمان پېغله;د اسمان ناوې;سپنګۍ;سپوږمکۍ;سپوږمۍ;سېټيلايټ;سياره;غرېو;قمر;مياشت;نامعلومي خواته كتل;وزمکه;ونګۍ;مهتاب
3. 月份
[yue4 fen4] (る) مياشت;شهر
4. 月光照到的
[yue4 guang1 zhao4 dao4 de5] (る酚) لېونى
5. 月球表面
[yue4 qiu2 biao3 mian4] (る瞴) ماديانه;چاله;آس;اسپه;آسپه;اسېمه;ماديانه ګوره خره