Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
松开 松弛 松快 松散 松球 松的 松紧 松节 松貂 松饼 松鸦 松鼠
selected terms: 14

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[song1] (猀) بې دسپلينه;خوشې;سست;سستي;غير جدى;کړند;بې پامه;سُست;غافل;لټ
2. 松开
[song1 kai1] (肞秨) استراحت;پرېښودنه;تفرېح;دمه;دمه نيونه;دېتانت;ډيټانټ;سات تېري;ستړ يانيونه;سياله;سيله;غمغلطي;غورغوشت;لټکه;ماشه;هوساى;هوساينه;هوسايي;سهل انګاري
3. 松弛
[song1 chi2] (猀Β) بې دسپلينه;خوشې;سست;سستي;غير جدى;کړند;بې پامه;سُست;غافل;لټ
4. 松快
[song1 kuai5] (肞е) په اسانۍ;خوشې په خوشې;سهل الهضم
5. 松散
[song1 san3] (肞床) تراټی;خرسن;کړسند;ماتيدونكى;ړپ;پوړنده;خوړين
6. 松散
[song1 san3] (肞床) خوړين توب
7. 松球
[song1 qiu2] (肞瞴) ګوجی
8. 松的
[song1 de5] (猀) ناجو;کاج;( جلغوزى;( له غمه );ارچه;اوغز;بلنځه;پېوچ;چيړ;څړنګه;ځورېدل بې سېكه كيدل;دزڼغوزي;ديار;ډنګرېدل;زړغونځى );زړه په تنګ کېدل;صنوبر;ګلېدل;كمزورى كيدل;کهېدل;ليوال More…
9. 松紧带
[song1 jin3 dai4] (肞候盿) ارتجاعى;ارتجاعي;الستيکي;دشرايطو سره سم دبد لېدو وړ;دغبر ګېدو او لړ كېدووړ;ربړ;(ربڼ);شفتالو;فنر ډوله;لاستيک;دمدار;فنري;اِرتجاعي;مُرتَجِع
10. 松节油
[song1 jie2 you2] (肞竊猳) رانځړه;سټار;نځړه
11. 松貂
[song1 diao1] (肞禝) خفک;تورلمى;خپک;دله خپک;سمور;تورلمی
12. 松饼
[song1 bing3] (猀绘) يوډول وړه پسته كولچه چې په وړوپيالو كې پخيږي ◊ [song1 bing3] (肞绘) يوډول وړه پسته كولچه چې په وړوپيالو كې پخيږي
13. 松鸦
[song1 ya1] (肞緙) ټغ;(ساده سړى);شين توتي;شين ټاغى;شين ټاغی;شین طوطي
14. 松鼠
[song1 shu3] (猀公) خړلمی;اګنی;پيش پړانګ;ډانګلکی;موږك پړانګ;نولى;سنجاب ◊ [song1 shu3] (肞公) خړلمی;اګنی;پيش پړانګ;ډانګلکی;موږك پړانګ;نولى;سنجاب