Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
标准 标号 标定 标枪 标桩 标点 标示 标识 标语
标准化 标准尺
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[biao1 zhun3 chi3 cun4] (夹非へ) کليبر;( ګيج );اندازه;اندازه اخستل;اندازه كول;اندازه کول;پرتله كول;پلودل;پمل;په کچه کول;پېمدل;پيمانه کول;چووک;سنجول;ګزول;کچل;کچول;کلل;ميچه;ميچول