Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
欣喜 欣快 欣慰 欣然 欣赏
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 欣喜
[xin1 xi3] (猋尺) اوده کول;خوښول;خوښيدل;خوشحاله كول;خوشحاله كيدل;دم کول;زړه لاس ته را وستل;هوسيدل;ښادېدل;ښېرازېدل;خوشحالول;خوښي;وياړل;غوړېدل
[xin1 xi3 de5] (猋尺) محظوظ;مفتون;مبهوت
3. 欣喜若狂
[xin1 xi3 ruo4 kuang2] (猋尺璝╣) په وجدرا ږلى;خوندور;لېوال;مجذوب
4. 欣快症
[xin1 kuai4 zheng4] (猋е痝) غومى
5. 欣慰的
[xin1 wei4 de5] (猋饥) ترغيب;ترغيبونه;تشجيع;تشويق;تقدير;زړه ورکونه;قوت ورکوونکی;ليونه;دلداري;سوده;دل جوی;ډاډنه
6. 欣然地
[xin1 ran2 de5] (猋礛) ارادتاً;په خپله خوښه;په خوښه;په رضا;خود په خود;خودپه خوده;داوطلبانه;رضا کارانه;قلباً;خوښه
7. 欣赏的
[xin1 shang3 de5] (猋洁) احسان مند;حق شناس;حق شناسه;شکرګزار;قدردان;ګوته په خوله;متشکر;مديون;مشکور;ممنون;منت ګذار;منتبار;منتدار;منندوی;منونی;نمانځونکی;نمک حلال;منت دار;منت بار;مينه دار