Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
正义 正像 正在 正常 正座 正式 正当 正方 正是 正步 正直 正确 正规 正误 正负 正门 正面
selected terms: 23

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zheng4] "اصلاح کول;برابظول;پر ځای;تادیبول;ترټل;تعزيرول;ټيک;ثقه;جزا ور کول;چوزه;درست;دقيق;سزا ورکول;سم;سمول;سهي;سيخول;صحيح;صحيح كول سيخول;صواب;غوږ مروړل;غوږ ور More…
2. 正义
[zheng4 yi4] (タ竡) اخلاقى;اخلاقي;استحقاق;ايغ;بادرنګ;پاک لمنه;پالوال;پالي;پاليال;پرهېزګار;تقوا دار;ټيك;جګل;حق;حقوق;څک;خدايبول;دروقد;ديانت More…
3. 正像
[zheng4 xiang4] (タ钩) اعتباري;پسنېدل;پنځوڼي;پوړا;پوړه;رښتياني;ريښتونی;ساده;صوري;قطعي;کوټلی;مثبت;مطلق;واقعي باوري;عقلي;مناسب
4. 正在
[zheng4 zai4] (タ) (خصوصاً په خوښۍ;اثنا;اګرچه;آن;په هغه وخت كې په هغه شيبه كې تر هغه چې تر څو چې سره له دې چې;تر هغه;ترڅو;ترهغو;تكل;څوچې;حيث;درنګ;دكار وخت;دمک;ربړ;رپ;زيار;ساعت تيرول وخت More…
5. 正常化
[zheng4 chang2 hua4] (タ盽て) عادي كول;نورمالونه
6. 正座
[zheng4 zuo4] (タ畒) باغ ګوټی;باغچه;دتياتر دغولى هغه برخه چې داركسترايى سازندګانو ترشاوي;کيارۍ
7. 正式地
[zheng4 shi4 de5] (タΑ) په جوته;په قانونى تو ګه;په ادارى ډول;په رسمى ډول;رسمأ;رسماً;رسميت
8. 正式的
[zheng1 shi4 de5] (タΑ) (لكه په عبادت كې);په رسم يسا مراسمو پورى مربوط;تشريفاتي;دمراسمو ټاكلى طرز او مقررات;مراسم;تشريفات;عالي;رسمي
9. 正当地
[zheng4 dang1 de5] (タ讽) انصافاً;په حقه په رښتيا;په مناسب ډول;جوړ
10. 正当要求
[zheng4 dang1 yao1 qiu2] (タ讽璶―) مشروع
11. 正方形
[zheng4 fang1 xing2] (タよ) ميداني;(رياضي);(عدد);(لكه حساب يا معامله);(لكه ډوډۍ);اڅڼل;ارپکی;امانت کاری;امانتکار;امين;انصاف پسند;انصاف کوونکی;اوډل;ايمانداره;با انصافه;باشرفه;باطل;بې پرې;پاک More…
12. 正是
[zheng4 shi4] (タ琌) (ږغ);(شى);(مو);اخر;آخر;ارمتى;انتها;انجام;اوږداندى;باټول;بادپښی;باريک;بدغونی;بريښنده;بړند;بوټ;بوج;بې اغېزې;بيدو;پاک;پای;په تېره ګوګه;په داسې ږغ سندرې ويل چې نيم قدم ترنورو More…
13. 正步走!
[zheng4 bu4 zou3] (タ˙ǐ!) قدم
14. 正直
[zheng1 zhi2] (タ) اسانتوب;اسانتيا;څرګندوالی;سادګي;ساده توب;ساده دلي;ساده ګي;سپين والى ;قناعت;بې تکلفي
15. 正直
[zheng4 zhi2] (タ) بډبولتوب;څرګندوالى;رټتيا;رټوالی;زغرد توب;زغردتيا;سپينتوب;صراحت
16. 正确
[zheng4 que4] (タ谔) برابر;سستماتيک;سم;مرتب;منظم مرتب;نوبتچي نوبت چي;امربر;منتظم;اردل;ساتو;نفر;منظم;اطاعت كوونكى
17. 正确地
[zheng4 que4 de5] (タ絋) بيدو;رټ مټ;سم سهي;عيناٌ;کټمټ;راست
18. 正规军
[zheng4 gui1 jun1] (タ砏瓁) منظم
19. 正规化
[zheng4 gui1 hua4] (タ砏て) عادي كول;نورمالونه
20. 正误
[zheng4 wu4] "اصلاح کول;برابظول;پر ځای;تادیبول;ترټل;تعزيرول;ټيک;ثقه;جزا ور کول;چوزه;درست;دقيق;سزا ورکول;سم;سمول;سهي;سيخول;صحيح;صحيح كول سيخول;صواب;غوږ مروړل;غوږ ور More…