Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
残废 残株 残疾 残缺 残羹 残虐 残酷
2. 残株
[can2 zhu1] (摧) انګاره;انګروزه;پلاله;دک;ډك;روزه;سپين واښه;سواره;ناړ;ناړګوره;ناړۍ;خريز;خړند;دروزه;خنډ
3. 残疾
[can2 ji5] (摧痚) ناشولټتوب;قب;کړينګ والی;څوړوالی
4. 残缺
[can2 que4] (摧) اندرغپ;جزئي;ناتمام;ناقص;نامکمل;نيم بند;نيمګړی;نيم کله;ناپوره;نيمه خوا;نا;نيم ګړى نيمګړی،
5. 残缺
[can2 que1] (摧) بدډوله كول;بې بڼې كړل;شكل ته تغيير وركول;مسخ كول;څوړول
6. 残羹剩饭
[can2 geng1 sheng4 fan4] (摧眉逞逗) رېزګۍ;بسپه;(لكه دډوډۍ);اتام;بټ سوری;پڅاڼی;پساڼی;پمبه;پيسانی;توتنکی;ټوټه ټه كول;ټوټه ټوټه كېدل;خچوری;خڅوزی;زړی;كوچنۍ ټوټه;کسيا;ستو;کک;رېزه;پوټی
7. 残虐
[can2 n黣4] (摧環) خراب استعمالول;سخته رويه كول;ناوړه رويه كول
8. 残酷
[can2 ku2] (摧慌) زار;(په);لوۍ لوۍ
9. 残酷的
[can2 ku4 de5] (摧慌) ازاري;استبدادي;تېرغمال;تېرو;تېری کوونکی;ثقيل;جابر;جبار;دروند;زياتی کوونکی;ستمګر;ښکېلاکګر;سنګين;صنم;مردم آزاره;زولاندى;زلند;ګران;تېريګر;ځپونكى;ظالمانه