Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
永世 永久 永垂 永存 永恒 永生 永远
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yong3] (ッ) ابدي;استمراري;پاتندوی;پرله پسې;تل ترتله;تلپاتې;تلپايند;تليز;جاوېدان;جاويد;جاويداني;دايمي;مداوم;هميش;هميشه;مستدام;يوقلم;مدامي
2. 永世
[yong3 shi4] (ッ) بلاتوقف;بې وقفې;تل;تل تر تله;تلمدام;دايم;دايماً;دتل دپاره;شامدام;هميشه;تلمدام تل مدام;ابد;همېشه توب;ابداً;ترتلو;همېشه;عمري
3. 永久
[yong3 jiu3] (ッ) ابدى;ابدي;بې انتها;بې پايه;بېحده;پاتندوی;پايښت;تل پايدونكى;تلپاتې;تلپايند;تلژوندی;تليز;ټينګ;ټينګتيا;جاوېدان;جاويد;جاويداني;دايمي;عمري;غيرمتناهي;کڼيا;لا More…
4. 永久
[yong3 jiu3] (ッ) بلاتوقف;بې وقفې;تل;تل تر تله;تلمدام;دايم;دايماً;دتل دپاره;شامدام;هميشه;تلمدام تل مدام;ابد;همېشه توب;ابداً;ترتلو;همېشه;عمري
5. 永久性
[yong3 jiu3 xing4] (ッ┦) بلاتوقف;بې وقفې;تل;تل تر تله;تلمدام;دايم;دايماً;دتل دپاره;شامدام;هميشه;تلمدام تل مدام;ابد;همېشه توب;ابداً;ترتلو;همېشه;عمري
6. 永垂不朽
[yong3 chui2 bu4 xiu3] (ッぃΥ) بقا
7. 永存
[yong3 cun2] (ッ) ابدى;ابدي;پاتندوی;تل پا ييدونكى;تلپاتې;تلپايند;تليز;جاوېدان;جاويد;جاويداني;زوال نه More…
8. 永恒性
[yong3 heng2 xing4] (ッ┦) بلاتوقف;بې وقفې;تل;تل تر تله;تلمدام;دايم;دايماً;دتل دپاره;شامدام;هميشه;تلمدام تل مدام;ابد;همېشه توب;ابداً;ترتلو;همېشه;عمري
9. 永恒的
[yong3 heng2 de5] (ッ) ابدى;ابدي;بې انتها;بې پايه;بېحده;پاتندوی;پايښت;تل پايدونكى;تلپاتې;تلپايند;تلژوندی;تليز;ټينګ;ټينګتيا;جاوېدان;جاويد;جاويداني;دايمي;عمري;غيرمتناهي;کڼيا;لا More…
10. 永生
[young3 sheng1] (ッネ) تل ژوندى;تلپاتې;تلپايند;تلژوندی;نه فنا كېدونكى;نه فناکېدونکی;نه مړ كيدونكى;لايزال;لايموت
11. 永远
[yong3 yuan3] (ッ环) ابدى;ابدي;پاتندوی;تل پا ييدونكى;تلپاتې;تلپايند;تليز;جاوېدان;جاويد;جاويداني;زوال نه More…
12. 永远
[yong3 yuan3] (ッ环) بلاتوقف;بې وقفې;تل;تل تر تله;تلمدام;دايم;دايماً;دتل دپاره;شامدام;هميشه;تلمدام تل مدام;ابد;همېشه توب;ابداً;ترتلو;همېشه;عمري