Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
波峰 波幅 波斯 波浪 波状 波纹 波谱 波谷
波浪形 波浪状
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[bo1 lang4 xing2] (猧) څپاند;څپې;ښوريدنه;لړزيدنه;موج
[bo1 lang4 zhuang4 de5] (猧) څپاند;څپول;دوجاله;دوه زړې;رپند;ريږ ديدونكى;ړنګ و بنګ;زړغى;کونتى;متر دد;مجعد;موجي