Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
波峰 波幅 波斯 波浪 波状 波纹 波谱 波谷
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 波峰
[bo1 feng1] (猧畃) اشترۍ;پوپوخه;تاج;جوغه;چرخول;څوكه;خول;غاښی;کرکره;کرکړه;لوړاو پورته ختلى ځاى;غاښى;ترتېزک;قرقره;جيغه;کاکل
2. 波幅
[bo1 fu2] (猧碩) ارتوالى;ارتون;بر;پسور;پلنتوب;پلنوالی;سور;عرض;قرض ورکول;وسعت
3. 波斯的
[bo1 si1 de5] (猧吹) پارس;پارسي;پاړسو;فارس;فارسي
4. 波浪形
[bo1 lang4 xing2] (猧) څپاند;څپې;ښوريدنه;لړزيدنه;موج
5. 波浪状的
[bo1 lang4 zhuang4 de5] (猧) څپاند;څپول;دوجاله;دوه زړې;رپند;ريږ ديدونكى;ړنګ و بنګ;زړغى;کونتى;متر دد;مجعد;موجي
6. 波状的
[bo1 zhuang4 de5] (猧) څپاند;څپول;دوجاله;دوه زړې;رپند;ريږ ديدونكى;ړنګ و بنګ;زړغى;کونتى;متر دد;مجعد;موجي
7. 波纹
[bo1 wen2] (猧) (قرمزې);سور رنګ;سور كول;سوركېدل;غمی پکې اېښودل
8. 波谱
[bo1 pu3] (猧眯) طيف
9. 波谷
[bo1 gu3] (猧é) ( اوخور );اخور;بوګ;پوچ;پوچک;پوک;پوڼ;ترتناو;تش;جل;جوغړی;چال;چوغنه;خاکی;ددوو څپو تر منځ واټن;دره;ديپرېشن;ډبن;ژورغالی;طشت;غمباده;ګاپه;ګرهچ;ګوګ;کړوچ;کفچه More…