Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
流亡 流产 流体 流入 流利 流动 流失 流弊 流星 流民 流水 流汗 流浪 流畅 流离 流程 流苏 流血 流行 流质 流转 流通
流质的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[liu2 zhi4 de5] (瑈借) ابلون;اوبجن;اوبړن;اوبلن;بهاند;بهند;بهنده;بهېدونکی;بهېدونی;پخسيه;جاري;چیستکی;روان;سيال;سياله ماده;مايع;يو مايع يا ګازه;سايل