Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
火儿 火山 火星 火烧 火箭 火花 火葬 火车 火鸡
selected terms: 12

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 火儿
[huor3] (ㄠ) بږرکی;برګ;برګېدل;بوټ;بوڅ;په تاو;په غوسه;په قار;ترس;توغمناک;خوا توری;خوابدی;دړدېدل;غضبناک;غوسه شوی;قارجن;قهر ژلی;قهرجن;کارجن;مرور;هشګوڼى;مټکر;ترنکي;کغار;توغمه ناک;غاښ More…
2. 火山
[huo3 shan1] () ( اتشفشان );آتشفشان;اور شيندى;اور غورځوونکی;اورشيندی;اورغورځوونكى;غر يا غونډۍ;غر;(اورشیندی)
3. 火山
[huo3 shan1] () آتش فشاني;اور غورځوونكى;اورشيندونكى
4. 火星
[hou3 xing1] (琍) د غوړګې ستوری;دروميانو دجنګ رب النوع;ګوپ;مارچ;مريخ;جرقه;اوربڅرکی;بڅرکی;بڅری;پېلبو;تپنکی;څڅپېری;ربڼه;سپرغۍ;سپرمېغی;سپنکي;سپڼکی;شرر;غړڅکی;اوربڅري;اخګر;سکروټه;غورځکه;شغله
5. 火烧木
[huo3 shao1 mu4] (縉れ) (اصط);او ر لړونكى;جنګ تور وونكى;سكوى;سوكى يا سيوكى;سوک
6. 火箭
[huo3 jian4] (絙) راکت;توغندى;(راكټ );اغر;توغندی;تيږه;جنجر;خدنګ;راکټ;شابېل;غېشی;ګولۍ;صاروخي;صاروخ;بان
7. 火花
[huo3 hua1] () باغي کېدل;برېښ;برېښ کول;برېښېدل;برېښېدنه;برېښېده;بغاوت کول;بلک;بلکېدل;بلول;پړک;پړکا;پړکېدل;پڼکېدل;تجلا;تجلى;جل و بل;چمک;حرامول;څرکا;څرکېدل;څرکېده;ځل;ځل و More…
8. 火花
[huo3 hua1] () جرقه;اوربڅرکی;بڅرکی;بڅری;پېلبو;تپنکی;څڅپېری;ربڼه;سپرغۍ;سپرمېغی;سپنکي;سپڼکی;شرر;غړڅکی;اوربڅري;اخګر;سکروټه;غورځکه;شغله
9. 火葬
[huo3 zang4] (府) دمړى سوځل;مړي;(د);سوځونه
10. 火葬场
[huo3 zang4 chang2] (府初) مړي;(د);سوځونتون
11. 火车
[huo3 che1] (ó) ترېن;( تربيه كول );آماده کول;اورګاډى;اورګاډى );اورګاړی;اورګاډی;ايلول;ايليدل;باولل;بدرګه بدرګه چى;بڼه ورکول;بوڅول;پارو;پانل;په;په ډاګه کول;پورته کول;پوڼي;تامبېری;تربيه More…
12. 火鸡
[huo3 ji1] (蔓) پيل مرغ;شنډکيز چرګ;ترکيه;پېرو;خرتمي چرګ;خړ تمى چرګ;شونډكيز چرګ;شونډکيزچرګ;فيلمرغ;فیلمرغ;روم