Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
爱吵 爱吹 爱国 爱情 爱慕 爱沙 爱游 爱的
[ai4 chui1 niu2] (稲) اټمبار;اډی;اندوکندو;بااهميته;بالاحصار;بګ;بلاربه ډډ;پړسېدل;پړوند;پړونډ;پلونډ;پنډ;په غوښو More…
3. 爱国
[ai4 guo2] (稲瓣) قام پرور;هېواد پالنيز;وطن پالونكى;ولس دوست;وطن پرست;دهيوادپالنې;هيوادپال;هيوادپالونكى
4. 爱国
[ai4 guo2] (稲瓣) وطن خواهي;ملت دوستي;وطن پرستي;هواددوستي;حب الوطن;قام پرستي;قام پروري;قوم پرستي;هېواد پالنه;هېوادپالنه;وطن پالنه;وطنپالنه;وطنپرستي;وطنخواهي;وطندوستي;وطنيت;حميت;هيوادپالنه
5. 爱国主义
[ai4 guo2 zhu3 yi4] (稲瓣竡) وطن خواهي;ملت دوستي;وطن پرستي;هواددوستي;حب الوطن;قام پرستي;قام پروري;قوم پرستي;هېواد پالنه;هېوادپالنه;وطن More…
6. 爱国者
[ai4 guo2 zhe3] (稲瓣) وطن خواه;قام پرور;هيواد پال;وطن پالونكى;وطن پرست;وطنپال;وطنپرست;وطنخواه;وطندوست;فدائي;هيوادپال
7. 爱情
[ai4 qing2] (稲薄) معشوقي;چړ;حب;خېرغوښتنه;خير;خيرښېګڼه;درواږه;ربلول;عاشقي;عشق;عشق کول;ګرانښت;ګرانوالى;لالنه;لېوالول;محبت;محبت کول;معشوقه;مينتوب;مينه;مينه کول;وداد;يارانه;ياري;عشقي;مينه More…
8. 爱慕的
[ai4 mu4 de5] (稲紏) انتي تېز;تنکى;خبررسان;شخول;شفيق;شوقمن;عاشق;لطيف;لېوال;ليوال;مشتاق;مينه ناك;هغه چه يوه خبره ژرمنى;محبت آمېز;مُشتاق;مينه وال
9. 爱沙尼亚的
[ai4 sha1 ni2 ya4 de5] (稲‵ェㄈ) ايستوني
10. 爱游玩
[ai4 you2 wan2] (稲笴) الغتان;انزکی;بهروپيا;خجونکی;خوش طبعه;ساعتيرى;شوخ;لوبغاړی;شوخين;برند
11. 爱的
[ai4 de5] (稲) انتي تېز;تنکى;خبررسان;شخول;شفيق;شوقمن;عاشق;لطيف;لېوال;ليوال;مشتاق;مينه ناك;هغه چه يوه خبره ژرمنى;محبت آمېز;مُشتاق;مينه وال