Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
狂乱 狂信 狂吹 狂喜 狂妄 狂怒 狂想 狂欢 狂飙 狂饮
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[kuang2] (╣) ګنډياره;(دښت);(سيمه ييز);بدوي;بږرکی;برګ;برماڼو;بوالهوس;بوالهوسی;بوڅ;بې واګې;بيد يانې;بيديا;په بې كابو توب;په خپل سرۍ;په غوسه;په More…
2. 狂乱
[kuang2 luan4] (╣睹) دبيسدتيا
3. 狂信
[kuang2 xin4] (╣獺) تعصب;عصبيت;تعصُب;تنګ نظري
4. 狂吹
[kuang2 chui1] (╣) باچر;باد و باران;تالنده او برېښنا;ترغاک;تروړه;تلغاک;تند باد چې باران;توپان;توفان;جکړ;جم;جمجکړ;جمجکړه;ځک;ځورونګ;ځورونه;ربړه;زاوېل;زول;سخت توفان;طوفان;ګنګره;واوره ياژلۍ More…
5. 狂喜
[kuang2 xi3] (╣尺) جذبات;جذبه;جوش;حال;لېوالتيا;موستى;نشه;وجد;شعف;مستانه
6. 狂喜的
[kuang2 xi3 de5] (╣尺) په وجدرا ږلى;خوندور;لېوال;مجذوب
7. 狂妄
[kuang2 wang4] (╣) داعصابو شديده پاريدنه;سرسام;شڼا;هيجان
8. 狂怒
[kuang2 nu4] (╣) اين تين;بدمست;بږرکی;برګ;برېژه;بوڅ;توغمناک;څپې څپې;خير;دت;دغضبه ډك;دقاره لېونى;سپما;شديد;شله;عصباني;غضبناک;غوسه شوی;قار;قهر ژلی;قهرجن;کارجن;ميلى
9. 狂想曲
[kuang2 xiang3 qu3] (╣稱Ρ) دستاينې وړشعرونه ياسندرې;ستاينه;له جوشه ډكه ليكنه ياوينا
10. 狂欢
[kuang2 huan1] (╣舧) پام غلطول;چړچې;چړچې كول;چړچې کول;چړچې وهل;خوند اخستل;دخوښۍ نارې;دخوښۍنارې وهل;دخوشالۍنه يوڼكى وهل;سات تېرول;سات تېري;ساعت تېری کول;عيش کول;غمغلطي;غورغوشت
11. 狂欢节
[kuang2 huan1 jie2] (╣舧竊) سات تېرى;کارنیوال;مېله
12. 狂飙
[kuang2 biao1] (╣鰐) توپان;شديدباد;طوفان;سورسورکه
13. 狂饮
[wei2 dou1] (╣都) پېش بند;چکل;څښل;څکل;څېښل;شومل;شومول;ګوټل;لېرګيرک;لير ګيرك;ناړک;يو ټوكرچه دماشوم تر غاړه تړل كيږى چه كالى يې ككړ نشى