Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
猛冲 猛力 猛扑 猛拉 猛撞 猛然
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 猛冲
[meng3 chong1] (瞨侥) (لكه ددرده);اشترنګ;المسور;الوتونکی;بې تابي;بې صبري;بېحوصلګي;پراويز;په شدت او چابكى سره تاوېدل;تپېدل;تلوسه;جلو;دلمنى حاشيه;شترنګ;طيار;غوسه
2. 猛力
[meng3 li4] (瞨) په زور;په سختۍ;جداً
3. 猛扑
[meng3 pu1] (瞨汲) (حمله كول);ارغوچکه;ارغوشتکه;ترپ;ترپ کول;ترپلنه;ترپله;ټوپ;ټوپ ټپانى;ټوپ وهل;خېز;خېز اچول;خېزوهل;دانګ;دانګل;دانګنه;دنګل;غوټه كول;غور ځنګ کول;غورځنګ;غورځېدل;غورځی;غورزنګ;ناڅاپه More…
4. 猛拉
[meng3 la1] (瞨┰)  څكول;اجل 
;اوڼل;ټنګول;ټولول;څوکرېيل;زړه ورتوب;سرکش;سکه والی;سکونډل;شكول;شکول;شوكه;ګابون;کول;لړمون;ويستل;پړپوس
5. 猛撞
[meng3 chuang2] (瞨疾) (لكه ور;پړکهار;په خپرپ پورې كول;ترکا;ترکهار;تړکا;تړکهار;خرپ;دبريج په لوبه كې دهر چم ګټل;درب;دروازه);غرب;ګړب;ګړبول;شړکېدل;ګړبېدل;سخته نيوكه;كلكه نيوكه كول
6. 猛然使劲一冲
[meng3 ran2 shi3 jin4 yi1 chong1] (瞨礛ㄏ玪侥) په تراټ ځغسل;تر پلل;لنډه منډه كول