Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
环保 环切 环境 环带 环形 环状 环球 环生 环礁 环线 环航 环锯 环骑
selected terms: 22

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[huan2 bao3 ren2 shi4] (吏玂) دچاپېريال ساتنې پلوى
[huan2 qie1 shu4] (吏ち砃) ختنه;سنت;سنتي
3. 环境
[huan2 jing4] (吏挂) احاطه;پانګونه;چاپېر;چاپېريال;چپچاپېره;خوا و شا;سرمايه ګذاري;راچاپېر;محيطي;محيط
4. 环境保护者
[huan2 jing4 bao3 hu4 zhe3] (吏挂玂臔) دچاپېريال ساتنې پلوى
5. 环境保护论者
[huan2 jing4 bao3 hu4 lun4 zhe3] (吏挂玂臔阶) دچاپېريال ساتنې پلوى
6. 环境卫生的
[huan2 jing4 wei4 sheng1 de5] (吏挂矫ネ) دحفظ الصحى;دروغتيا;روغتيايي;صحى;صحي
7. 环境干燥的
[huan2 jing4 gan1 zao4 de5] (吏挂狸) وچ شانته
8. 环境的
[huan2 jing4 de5] (吏挂) محيطي
9. 环境论者
[huan2 jing4 lun4 zhe3] (吏挂阶) دچاپېريال ساتنې پلوى
10. 环带
[huan2 dai4] (吏盿) (كمر بند);(لكه توده;جغرافيوي سيمه;حوزه;ساحه;سيمه;طبقه;لته;معتدله او سړه);ملاوستنى;منطقه;ناحيه;ولکه;ايسارول;چاپېرول;زون
11. 环形结构
[huan2 xing2 jie2 gou4] (吏挡篶) غورغۍ;ګتمۍ;ګړدۍ;(په ځينى لوبوكى);(لكه دلوچكوخلكو);احاطه;اکليل;الغه;اواز;آواز;برغولى;بنګېدل;بڼېدل;بوس;بونېدل;بوڼېدل;بيابيا ويل;په غړږلګيدنه;تاج;ترړې وهل;ترغوږ More…
12. 环状交叉路
[huan2 zhuang4 jiao1 cha1 lu4] (吏ユ隔) باڼى چغ;په منظم ډول سكڼل شوى;څرخ;څرخيدونكى;غنجلبيكه;غير مستقيم;غيرمستقيم;پېچومی
13. 环状珊瑚岛
[huan2 zhuang4 shan1 hu2 dao3] (吏蜂畄) يو مرجاني ټاپو چې له ولاړو او بو چاپېره وي
14. 环状领
[huan2 zhuang4 ling3] (吏烩) پتى پتى غاړه;تورکښ;جګړه مار;جنګ کوونکی;جنګجو;جنګېدونکی;جنګيالى;چوڼ چوڼ غاړه;چوڼ كړې غاړه;چين چين غاړه;دويښتو يا دبڼكو اوږى;ژوبلور;ژوبلوری;غاړه;ګروس;كوت كوت More…
15. 环球
[huan2 qiu2] (吏瞴) آفاقي;ټوليز;جهاني;دنياوال;دنيايي;دنيوي;کایناتي;کروی;کره يز ◊ [huan2 qiu2] (吏瞴) آفاقي;جهاني;دنياوال;دنيايي;دنيوي;کایناتي;عالمګير;عالمي
16. 环球
[huan2 qiu2] (吏瞴) ګرد
17. 环生体
[huan2 sheng1 ti3] (吏ネ蔨) ( پاڼې يا ګلونه );غړوسكه;غونچه
18. 环礁
[huan2 jiao1] (吏罣) يو مرجاني ټاپو چې له ولاړو او بو چاپېره وي
19. 环线
[huan2 xian4] (吏絬) غوړاشه;غړاشه;چپراس;اوربل;پېچوتاب;څګک;زيندۍ;سرکټ;سګک;غوټې;غوړ ياشه;لوپه;ول;پلواښه;غړېک;کړۍ;کالکوچکه;ګتمه;چوکاټي;ګرېوه;ټکۍ
20. 环航
[huan2 hang2] (吏) شاو خوا بحرى سفر كول