Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
画像 画出 画十 画布 画廊 画成 画报 画拙 画插 画架 画法 画点 画直 画眉 画稿 画轮 画面
selected terms: 18

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 画像
[hua4 xiang4] (礶钩) انځورول;تصوير كښل;ديوي پيښي داسى بيان چې  هغه واقعه پوره سترګو ته ودريږي;رسامي کول;رسم کښل;رنګول;روڼ بيان;سپين بيان;ښودل;شرحه کول;عكس
(礶 ... ) انځورول;ترسيمول;تشريح كول;تصوير ول;ښکل;شرحه کول;نخښه كول
3. 画十字形于
[hua4 shi2 zi4 xing2 yu2] (礶) بنچر;پلته;پورژنی;تاوراتاو;جاړخاخی;جامباړه;ګونجلک;مچوړی
4. 画布
[hua4 bu4] (礶ガ) کرمچ;کرباس;(سركس);انځور;تابلو;تخته;ترپال;ټاټ;جدول;دړه;کرميچ;يو ډول كلك ټوكرچه له پنبه وڅخه جوړشوى وى;يو شمېر خېمې;کرمچي;ټپړ
5. 画廊
[hua4 lang2] (礶碮) ګلېري;( په غره ياكان كى );ارېکی;برنډه;پاړمنج;ټرېبيون;چته;دالان;دريځ;دهليز;دهنرى اثاروخونه;ډېوډۍ;ډيوډۍ;سابات;سټېج;سوپ;غار;لوژ;نمبور;هال برنډه;ايوان
6. 画成漫画
[hua4 cheng2 man4 hua4] (礶Θ憨礶) کارټون;کاريکاتور;(مسخره تصويرونه);ټوكيزى څېرې;كاريكا تور
7. 画报
[hua4 bao4] (礶厨) انځور شوی;انځوريز;تصويري;عكسي;مصور
8. 画拙劣的画
[hua4 zhuo1 lie4 de5 hua4] (礶╁礶) پاتره;پترکي;پرچوخی;پړچوخی;پوښل;تپرکی;خور;خورګ;خوروکی;ككړوو په غبر ماهرانه تو ګه رنګول;کراڅه;لېوول
9. 画插图者
[hua4 cha1 tu2 zhe3] (礶础瓜) انځور ګر;تصوير وونكى;څرګندوونكى;رسام
10. 画架
[hua4 jia4] (礶琜) د رسامۍ دړه;دنقاشى دتا بلو اېښودلو چو كاټ
11. 画法或手法笨
[hua4 fa3 huo4 shou3 fa3 ben4] (礶猭┪も猭猜) پاتره;پترکي;پرچوخی;پړچوخی;پوښل;تپرکی;خور;خورګ;خوروکی;ككړوو په غبر ماهرانه تو ګه رنګول;کراڅه;لېوول
12. 画点画
[hua4 dian3 hua4] (礶翴礶) (دټكو په واسطه);بڼه كښنه;په ټكو بڼه كښل;په ټكو څېره اېستل;څېره اېستنه
13. 画直线用尺
[hua4 zhi2 xian4 yong4 che3] (礶絬ノへ) سطرکش;لوحه;خط کش
14. 画眉
[hua4 mei2] (礶) يوډول مرغۍ
15. 画眉鸟类
[hua4 mei2 niao3 lei4] (礶尘摸) يو ډول بلبله
16. 画稿
[hua4 gao3] (礶絑) ګارليک;(لكه عسكري ته);اثر;اثرکونه;ادرم;اغېز;اغېزه;آغېزه;آماده کول;انځورول;اواز کول;برات;بسنډول;بلل;بهاند;بهاو;بوڅول;بوسات;بيند;بينده;بيېدونکی;پدل;پرپاڼو;پلانول;پورته کول;پوري More…
17. 画轮廓
[hua4 lun2 kuo4] (礶近锅) انځور;انځور کښنه;ترسيم;ډېزاين;رسم;ښکنه;کښنه
18. 画面
[hua4 mian4] (礶) طعام نامه;( لكه په هوټل كې );خريطه;دخوراكي شيانو لست;کارت;کارټ;کارډ;غورنۍ