Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
痛恨 痛打 痛风 痛饮
2. 痛打
[tong4 da3] (礹ゴ) پرش;ټكونه;عرفات;لرېدنه;لګاوونه;ماتونه;ماتېده;وهنه;کوټنه
3. 痛风
[tong4 feng1] (礹) څاڅکى;څڅواکی;څڅوېکی;څک;څکواکی;دړی;زرامی;زنزاوی;قطره;كوټ;کتره;نقرس;نقرص;يوډول دبندو خوږ;ټپط;مفصل
4. 痛饮
[tong4 yin3] (礹都) دچاپه روغتيا او سلامتۍ څښاك;دچړچو غونډه جوړول;دڅښا ميله;دڅښاك بنډاره كول;دشرابو په څښاك كې سيالي او مسابقه;دشرابو څښاك;دشرابو دڅښاك بنډاره