Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
痴呆 痴心 痴迷
[chi1 dai1 de5 ren2] (扶) بۍ ځايه;بى معنا;بى منطقه;غيرعقلى بي دليله;نامعقول;غيرشعوري;غير منطقي
3. 痴心
[chi1 xin1] (猫み) مينتوب
4. 痴迷
[chi1 mi2] (猫癵) اريب;باو وهلی;پاګل;تاو تاو;تاوراتاو;چوغ;ډر;ساده بډانګ;سوړا;شوډنګ;عيب لرونکی;عيبناک;غندو;ګول;کالکوچن;کړين;کوږ;کوږ و وږ;کورګوټ;لېون باګی;لېونحاله;لېونغرتی;لېونى;لېونی;ليونى;خشک More…
5. 痴迷的
[chi1 mi2 de5] (猫癵) اريب;باو وهلی;پاګل;تاو تاو;تاوراتاو;چوغ;ډر;ساده بډانګ;سوړا;شوډنګ;عيب لرونکی;عيبناک;غندو;ګول;کالکوچن;کړين;کوږ;کوږ و وږ;کورګوټ;لېون More…