Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
瞬息
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[shun4] (俐) زونبه;(په سـترګو);(دستوري;اشاره كول;په سترګه اشاره;چشمك;چشمك وهل;ځمبل;ځمل;ځنبول;خواږه کاته;خوب;دخوب غوټه;دسترګو په رپولو څوك متاثر كول;رپول;رپېدل;زنبل;زنبنه;سترګرپ;سترګك;سترګك More…
[shun4 xi1 de5 yi1 xian4] (俐瞷) برېښ کول;برېښېدل;بړقول;پړکېدل;پڼکېدل;جلاورکول;ربڼه;رڼا;رڼا ورکول;روښنايي;روڼايي;ضيا;نور;ځلېدل;رڼغونې;ګوهر;برېښنا;ځلک;برېښ