Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
社交 社会 社区 社团 社论
selected terms: 16

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[she4 jiao1 quan1] (ユ伴) نظر انداز;ګردکه;(هندسه);ارېکی;برنډه;په حلقه كى راوستل;تاوول;چاپېريال;چورلول;حلقه;خند;دايره;دايره كول;دايره كېدل;دنفوذ دايره;ګانکړ;ګرد;ګرد More…
[she4 jiao1 wan3 hui4] (ユ边穦) دشپى ميلمستيا;ما ښامى ميلمستيا;سوارې
3. 社交界
[she4 jiao1 jie4] (ユ) هم نشيني;(اجتماع);اتحاديه;اشتراک;انجمن;ټولنه;جامعه;جماعت;ډله;غيرديني;جمعيت;معاشرت;ګډی;خلقت;شرکت;باړۍ;محفل;سېکړه;صحبت
4. 社会主义化
[she4 hui4 zhu3 yi4 hua4] (穦竡て) اجتماعي كول;اولسي كول;ټولنپالنه;ټولنيزكېدل – كول;دسوسياليست ګوند غړى
5. 社会主义者
[she4 hui4 zhu3 yi4 zhe1] (穦竡) سوسياليست;سوسياليستي;شلست;سوسيالستي;سوسيالست;اشتراکي;ټولنپال
6. 社会党人
[she4 hui4 dang3 ren2] (穦修) سوسياليست;سوسياليستي;شلست;سوسيالستي;سوسيالست;اشتراکي;ټولنپال
7. 社会化
[she4 hui4 hua4] (穦て) اجتماعي كول;اولسي كول;ټولنپالنه;ټولنيزكېدل – كول;دسوسياليست ګوند غړى
8. 社会学
[she4 hui4 xue2] (穦厩) اجتماعيات;ټولنپوهنه;سوسيالوجي;سوسيالوژي;سوسيولوژي
9. 社会学上的
[she4 hui4 xue2 shang4 de5] (穦厩) ټولنپوهنيز;دټولنپوهنې;سوسيولوجيکي;سوسيولوژيکي
10. 社会学家
[she4 hui4 xue2 jia1] (穦厩產) ټولنپوه;داجتماعياتو عالم
11. 社会学的
[she4 hui4 xue2 de5] (穦厩) ټولنپوهنيز;دټولنپوهنې;سوسيولوجيکي;سوسيولوژيکي
12. 社会思潮
[she4 hui4 si1 chao2] (穦奸) عبقريت
13. 社会组织
[she4 hui4 zu3 zhi1] (穦舱麓) ( تركيب );ارګانيزم;دغښت;ژوندى موجود عضويت;عضويت
14. 社区
[she4 qu1] (跋) اوډنګ;اوډنه;اوډون;تشکل;تشکيل;تنظيم;ټولنه;جامعه;جزو تام;جميعت;خلك;ډله;سازمان;قياسي واحد;ګډ مالكيت;هغه ټولنه چه په يوه ځاى كې سره او سى رسم ورواج او خوى يي سره ورته More…
15. 社团
[she4 tuan2] (刮) who have joined together for a particular purpose
16. 社论的
[she4 lun4 de5] (阶) سرليکنه;سرمقاله