Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
私产 私吞 私房 私立 私语
2. 私吞
[si1 tun1] (╬) بټوه;تيږه;جېب;جېبي;جيب;جيب ته كومل;جيبي;قېرياسپكه زغمل;كاڼى;مش;وړوكى;تبر;ګوډانه;آتش خانه
3. 私房
[si1 fang5] (╬┬) اعتمادى;پټ كارونه;په پټه;خصوصى يا محرمانه;خصوصي;سرى;پرده دار;پټ;سِري;محرمانه
4. 私立
[si1 li4] (╬ミ) انفرادي;انيس;پټ;تنها;ځانګړی;ځانلګړی;ځاني;خاص;خصوصي;ذاتي;سپاهي;شخصي;صميمي;غرض;فردي;ګوښی;خاصه;جزئي
5. 私语
[si1 yu3] (╬粂) افواه;انګازه;انګروزه;انګه;انکور;اوازه;بنګېدل;پس پسې;پس پسې كول;ترنم کول;تړک;ټنټنا;چورړت;چوک چوکه;ډنډا;زمزمه;زمزمه كول;زمزمه More…