Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
种子 种族 种植 种类
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 种子
[zhong3 zi5] (贺) زوڼى;تليسک;اټالول;اّر;اصل;اغزن;اوبه;اولاده;بخار;بنسټ;بېج;پښت;پښه;پوهېدل;تخم;تخم اېستل;تخم شيندل;ټينګل;جوړ جاړی کول;جيره;جيغه;چيخل;خټه كرل;دانه;رسيدل;زړى;زړى More…
[zhong3 zu2 zhu3 yi4] (贺壁竡) نژاد پالنه;توپيرواله;توكمپالنه;نژادپالنه
3. 种族主义者
[zhong3 zu2 zhu3 yi4 zhe3] (贺壁竡) توکمپال;نژادپال;نژادپرست;توكمپال;متعصب
4. 种族清洗
[zhong3 zu2 qing1 xi3] (贺壁睲瑍) ژنوسيد
5. 种族的
[zhong3 zu2 de5] (贺壁) قومي;توكميز;دنژادي اقليت غړى;نژادي
6. 种族隔离
[zhong3 zu2 ge2 li2] (贺壁筳置) آپارتايد;نژادي;اپارتايد;توكمپالنه;دجنوبي افر يقا دپخواني رژيم توكمپال سياست
7. 种族隔离政策
[zhong3 zu2 ge2 li2 zheng4 ce4] (贺壁筳置現郸) آپارتايد;نژادي;اپارتايد;توكمپالنه;دجنوبي افر يقا دپخواني رژيم توكمپال سياست
8. 种植
[zhong4 zhi2] (贺从) شاټينګه;(قمچينى);ابره;ايبره;بار;باران ورېدل;بدوړ;برداشت;بغبغی;پرې کول;تازيانه;ترت;ټېپۍ;ټينګری;جاړ;جاغور;ججوره;ججوری;جوجوره;جوجورى يا ججوره;جوجوری;حاصل;خرخښه;دغلې حاصل;دمتر More…
9. 种植的
[zhong3 zhi2 de5] (贺从) مزروع;پېيلئ
10. 种植者
[zhong3 zhi2 zhe3] (贺从) دكر وندي خاوند  بزګر;دكرنى ماشين;كروند ګر;ګلدانى;مالڼه
11. 种类的
[zhong3 lei4 de5] (贺摸) پر ډول ويشل;پر طبقو ويشل;ټل;ټولګى;ټولګی;جماعت;جنس;جومات;څېر;خېل;درجه;ډله;ډول;رتبه;صنف;طبقاتي;طبقه;فريق;فطري;قسم;کلاس;کورس;غيرحاضر;کلاسيکي;غيرحاضرول;پرګنه