Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 第把
第十 第十一 第十七 第十三 第十九 第十二 第十五 第十八 第十六 第十四
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 第十
[di4 shi2] (材) ډيسي;عشر;لسم;م ◊ [di4 shi2] (材) ډيسي;عشر;لسم;م
[di4 shi2 yi1] (材) پيرى;جن;يوولسم ◊ [di4 shi2 yi1] (材) پيرى;جن;يوولسم ◊ [di4 shi2 yi1] (材) پيرى;جن;يوولسم
3. 第十七
[di4 shi2 qi1] (材) اولسم;اوولسم;اوولسمه ◊ [di4 shi2 qi1] (材) اولسم;اوولسم;اوولسمه
4. 第十三
[di4 shi2 san1] (材) ديرلسم;ديرلسمه برخه ◊ [di4 shi2 san1] (材) ديرلسم;ديرلسمه برخه
5. 第十九
[di4 shi2 jiu3] (材) ١٩نولسم;نونسم;نولسم
6. 第十二
[di4 shi2 er4] (材) دولسم;دوولسم ◊ [di4 shi2 er4] (材) دولسم;دوولسم
7. 第十五
[di4 shi2 wu3] (材き) پنځلسم ◊ [di4 shi2 wu3] (材き) پنځلسم
8. 第十八
[di4 shi2 ba1] (材) اتلسم;اته لسم
9. 第十八的
[di4 shi2 ba1 de5] (材) اتلسم;اته لسم ◊ [di4 shi2 ba1 de5] (材) اتلسم;اته لسم
10. 第十六
[di4 shi2 liu4] (材せ) شپاړسم;شپاړلس ◊ [di4 shi2 liu4] (材せ) شپاړسم;شپاړلس
11. 第十四
[di4 shi2 si4] (材) څوارلسم;څورلس;څورلسم ◊ [di4 shi2 si4] (材) څوارلسم;څورلس;څورلسم