Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
第一 第七 第三 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 第把
selected terms: 45

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 第一
[di4 yi1] (材) (ګر);اتياونه;اغاز;اول;اولاً;اولنی;اولين;بلکه;بلکې;بنا;په سر كى;په لومړى سركى;تاله;ړومبنى;ړومبنی;ړومبى;شروع More…
[di4 yi1 ge5] (材) زور;( خلاصونه );ابتداء;اغاز;آغاز;افتتاح;افتتاحيه;انعقاد;بريد;بسم الله;بغره;بنا;پرانيستنه;پيل;پیلونه;تاله;تراڼ;ټوکه;چاوله;چوله;خوله;ښوڅه;سورى;سوړه;شروع;شروع More…
3. 第一千
[di4 yi1 qian1] (材) -1000;زرم;زرمه ◊ [di4 yi1 qian1] (材) -1000;زرم;زرمه
4. 第一次
[di4 yi1 ci4] (材Ω) (ګر);اتياونه;اغاز;اول;اولاً;اولنی;اولين;بلکه;بلکې;بنا;په سر كى;په لومړى سركى;تاله;ړومبنى;ړومبنی;ړومبى;شروع More…
5. 第一流的
[di4 yi1 liu2 de5] (材瑈) اصلى ميارى اثر;دپخوانۍ روم او يو نان كلتور ته منسوب;دوديز;روايتي;عنعنوي;كلاسيك;کلاسيک;لرغاونى;لومړى درجه;متعارف;نامتو ليكوال يا كتاب
6. 第一百
[di4 yi1 bai3] (材κ) سلم;سوم;سليز ◊ [di4 yi1 bai3] (材κ) سلم;سوم;سليز
7. 第一百万
[di4 yi1 bai3 wan4] (材κ窾) مليونمه برخه ◊ [di4 yi1 bai3 wan4] (材κ窾) مليونمه برخه
8. 第一的
[di4 yi1 de5] (材) پيونېر;پېش آهنګ;سرکښ;سرلاری;غټ کولمه;لارتيرول;لارښوونكى لومړنى ابادوونكى;لارماتول;لومړى كول;لومړى كيدل;مبتکر;مختلونی;مخکښ;منډماتوونكى;پېش اهنګ;پيلول;سرخېل;مخكښ;مخكې كېدل More…
9. 第七
[di4 qi1] (材) اووم;اوومه ◊ [di4 qi1] (材) اووم;اوومه
10. 第七十
[di4 qi1 shi2] (材) اويايم ◊ [di4 qi1 shi2] (材) اويايم
11. 第三
[di4 san1] (材) ثالث;ثلث;دريم;دريمه برخه;سېکه
12. 第三个人
[di4 san1 ge5 ren2] (材) ثالث;ثلث;دريم;دريمه برخه;سېکه
13. 第三个号
[di4 san1 ge5 hao4] (材腹) ثالث;ثلث;دريم;دريمه برخه;سېکه
14. 第三十
[di4 san1 shi2] (材) دېرشم;ديرشم;ديرشمه برخه ◊ [di4 san1 shi2] (材) دېرشم;ديرشم;ديرشمه برخه
15. 第三方
[di4 san1 fang1] (材よ) ثلث
16. 第三次
[di4 san1 ci4] (材Ω) ثالث;ثلث;دريم;دريمه برخه;سېکه
17. 第九
[di4 jiu3] (材) نهم;نم ◊ [di4 jiu3] (材) نهم;نم ◊ [di4 jiu3] (材) نهم;نم
18. 第九十
[di4 jiu3 shi2] (材) ٩٠ نويم;نويم ◊ [di4 jiu3 shi2] (材) ٩٠ نويم;نويم
19. 第二
[di4 er4] (材) ( لكه دسترګې رپ );اثنا;آن;په مخ بيول;تائيدول;تشويقول;ټينګول;ثاني;ثانيه;درستی;دقيقه;دمک;دوهم;دوهم كيدل;دوهمه درجه;دويم ګړى;دويمه درجه;رپ;زغلول;سترګرپ;شېبه;غير More…
20. 第二十
[di4 er4 shi2] (材) شلم ◊ [di4 er4 shi2] (材) شلم