Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
筑城 筑巢 筑成
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zhu2] (诞) قدوقامت;(ديدن);(لكه په بنسټ);اباتول;ابادول;بنسټ اېښودل;تكيه كېدل;تيارول;جوړښت;جوړول;خټې کول;روغول;زړه More…
2. 筑城
[zhu4 cheng2] (縱) استحكام;استحکام;تازه دم عسکر;تحکيم;تقويت;تقويه;تيارى;ټينګوالى;څو كۍ نيونه;څوکۍ;سنګر نيونه;سنګر;سلټه;باره;ترميم;استحكامات;مورچل نيونه_ټينګونه
3. 筑巢
[zhu4 chao2] (縱盻) منځوله;پنا;پناه ځای;پناه ګاه;ټوغول;چال;ځاله;ځاله جوړول;ځاله کول;ډوګل;ډيګله;ژغورځاي;سرپنا;سيله;منځاله;هسګ;آشيانه;جاله;ځالۍ;ښور;هور;ښرغلی;بسېره;غار
4. 筑成池塘
[zhu4 cheng2 chi2 tang2] (縱Θ俄) کړم;آب ايستاده;اود;تالاب;تالاو;ترېلی;تريلى;جهيل;جووړ;حوض;حوضه;خړيچ;درياچه;ډم;ډنډ;ډنډاو;ډنډه;ډنډوكى;ډنډوکی;شين کوړم;غدير;کوړم;لګن;لوی More…