Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
管乐 管制 管区 管口 管子 管家 管尖 管弦 管猎 管理 管组 管辖
2. 管制
[guan3 zhi4] (恨) استاذي;امپراتوري;باداري;برلاسه کېدل;برېدل;برېدنه;بريا;په ټاكلى ځاې كى راايسار ول;په کابو کې راوستل;تسخير;تسلط;تفتيش;تفتيشول;تفحص کول;چارواکی;څارل;حاکميت لرنه;حاکميت;(پرې More…
3. 管区等的
[guan3 qu1 deng3 de5] (恨跋单) دكاله پلار توب;دكام مشر توب
4. 管口
[guan3 kou3] (恨) ارتاو;ارتېينه;جېټ;ختا;داره;دنل خوله;ښکر;ښکر ی;غورځونګ;غورځونه;ګوزار;کدوړی;نلۍ;نوزل
5. 管子工
[guan3 zi5 gong1] (恨) ( بسته كار);نل جوړونكى;نل غځونكى;نل غځوونکی;نل ساز
6. 管家
[guan3 jia1] (恨產) کوروالی
7. 管尖
[guan3 jian1] (恨) ارتاو;ارتېينه;جېټ;ختا;داره;دنل خوله;ښکر;ښکر ی;غورځونګ;غورځونه;ګوزار;کدوړی;نلۍ;نوزل
8. 管弦乐作曲法
[guan3 xian2 yue4 zuo4 qu3 fa3] (恨┒贾Ρ猭) په اركسترا كې راتلنه
9. 管弦乐团
[guan3 xian2 yue4 tuan2] (恨┒贾刮) ( دستيج مخكى );اركسترا;ارکسترا;باجه خانه;دسازالى;دسايانو دناستى ځاى;هغه سازاوسندرى چه په هغه كى دساز ډيرى الى استعماليږى;موزيک
10. 管弦乐的
[guan3 xian2 yue4 de5] (恨┒贾) اركسترايى
11. 管弦乐编曲
[guan3 xian2 yue4 bian1 qu1] (恨┒贾絪Ρ) په اركسترا كې راتلنه
12. 管弦乐队
[guan3 xian2 yue4 dui4] (恨┒贾钉) ( دستيج مخكى );اركسترا;ارکسترا;باجه خانه;دسازالى;دسايانو دناستى ځاى;هغه سازاوسندرى چه په هغه كى دساز ډيرى الى استعماليږى;موزيک
13. 管猎犬者
[guan3 lie4 quan3 zhe3] (恨聐) ښكاري سړى;مښکار;مشکار
14. 管理不善
[guan3 li3 bu4 shan4] (恨瞶ぃ到) بده اداره;بېپروايي;سؤاداره;سؤاجراات;ناوړه اداره
15. 管理人的
[guan3 li3 ren2 de5] (恨瞶) ادارى;څارنې
16. 管理信息系统
[guan3 li3 xin4 xi1 xi4 tong3] (恨瞶獺╰参) آرتسته;اوښتل;تخيل;توپړ;سوء;شر;ماتوالى
17. 管理区
[guan3 li3 ou1] (恨瞶跋)  حد;امېدواره;امېندواره;اومېنواره;بارداره;برابله;ټك;ټنډه;چم;حامله;حريم;حوزه;سيمه;ناحيه;حد
18. 管理委员
[guan3 li3 wei3 yuan2] (恨瞶〆) بچاوونکی;ساتونكى;ساتونکی;سرپرست;سيارونکی;کتبي;محافظ
19. 管理者的职位
[guan3 li3 zhe3 de5 zhi2 wei4] (恨瞶戮) حق الامتياز;مديريت;مستقيم
20. 管理错误
[guan3 li3 cuo4 wu4] (恨瞶岿粇) په غلط ډول اداره كول;ناوړه حكومت كول