Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
结为 结党 结喉 结壳 结实 结尾 结式 结晶 结束 结构 结肠 结霜
selected terms: 14

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[jie2 wei4 mi4 you3] (挡盞ね) اشنا;اشنای;انډيوال;انيس;خوږملګرۍ;دوست;شريک;شناخته;همډلى
2. 结党
[jie2 dang3] (挡囊) (دخلكو په تېره هغه كمكۍ ډله چه دخپلو اغراضو دپاره كار كوى);ډله;جنبه;انحصاري ډله;بانډ;ډلبازي كول;غدۍ
3. 结喉
[jie2 hou2] (挡筹) چنغړک;کرغړوج;کرنګه;غټو;توتکه;رغندی;غرنده;غرندی;مرۍ
4. 结壳
[jie2 ke2] (挡催) خروکی
5. 结实
[jie1 shi2] (挡龟) ګټورول;ښېرازول;ګټوركېدل;مُثمِرول
6. 结实的
[jie2 shi2 de5] (挡龟) پنډ;څورب;قوى;مزى;ضخيم;ګب;شلنډ;غټ
7. 结尾
[jie2 wei3] (挡Ю) بلېږدل;پای ته رسېدل;ترسره کول;تکميلول;تمامول;تولول;ختمول;ختمېدل;خلاصول;درستول;رغښتل;سر ته رسول;سرته رسېدل;شل More…
8. 结式
[jie2 shi4] (挡Α) پاى;روستى;نتيجه
9. 结晶
[jie2 jing1] (挡垂) په بلور وبدلول;ټاكلى بڼه يا شكل وركول ◊ [jie2 jing1] (挡垂) تبلور
10. 结晶
[jie2 jing1] (挡垂) وينه;کريستل;کرستل;آئينه;بلور;بلوري;چشمو;(د); ښيښه;دساعت ښيښه;ښېښه;كرستل;ګيلاس;هر روڼ او شفاف شى;يو جسلم لكه دو اورى څبرى;کريستلي;رڼکى
11. 结束
[jie2 shu4] (挡) استنتاج;پاى;پای;ختمېده;خميره کېدل;قانونپوه;مړينه;منتهي;منجر;نتيجه;تکميلېده;لاحقه;تمامښت
12. 结构
[jie2 gou4] (挡硑) بڼه;تر كيب;تنظيم;جوړښت;شكل
13. 结肠
[jie2 chang2] (挡竮) (;);انډاره;انډره;دلويى كولمى يوه برخه;وشارحې نښه
14. 结霜
[jie2 shuang1] (挡流) چنۍ;اسی;پرخه;ټالونه;ټالېدنه;چندرو;زمرين;سوګ;شبنم;کرل کېدل;کنګل;يخ;يخ وهل;يخبندي;ساړه;يخني;يخى;ټکهار