Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
继乘 继承 继续
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 继乘
[ji4 cheng2] (膥) پاته وړی;پاته مړی;ځای ناستی;خلف;خليفه;قايم مقام;ميراتخور;ميراث خور;وارث;وراثه;ورثه;ميراث خوار
[ji4 cheng2 xing4] (膥┯┦) (دچا);پرله پسې والى;پرله پسې والی;پله پسې توب;پله پسې والی;په ځاى كښيناستنه;ترکه;تسلسل;تعاقب;خلافت;روڼ;سلسله;يو په بل پسې راتګ;پرله پسېوالی;پرځاى كښېناستنه;ځاى More…
3. 继承权
[ji4 cheng2 quan2] (膥┯舦) پاته مړی;ارث;بنګه;پاته مړنه;پاته مړينه;پرله پسې والی;پله پسې توب;پله پسې والی;ترکه;خلافت;ګومل;ميراته;ميراث;وراثت;متروکات
4. 继续
[ji4 xu4] (膥尿) (حق);پرله پسې والی;تواتر;داقداماتو ځنډونه يا ټالونه;دوام
5. 继续进行
[ji4 xu4 jin4 xing2] (膥尿秈︽) اجراء كول;ادامه ورکول;اقدام کول;اوږدول;پرمخ تلل;پسې اخيستل;پښې;(پسې لوڅول);پېشېدل;تعقيبول;تېرېدل;ځغلول;خپرول;عمل کول;قانوني اجرااّت كول;مټې More…