Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
缩写 缩减 缩合 缩小 缩影 缩水 缩进
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 缩写
[suo1 xie3] (罽糶) اختصار;مخفف;ځام;ص;ب، ا;چشته;يونسکو;غ;ج،ع،ج;يونو;جم;هو;صلعم;نېخه;څخه;عم;ق;تنقيص;ج;ش;تناقص;حذف
[suo1 jian3 ren2 kou3] (罽搭) دنفوسو لږول;كم جمعيت كول;ويرانول
3. 缩合
[suo1 he2] (罽) ( مايع );پيرړتوب;پيرړوالی;تلخيص;تمرکز;ته بدلول عمليه;ټينګوالی;خلاصه;د ګاز څخه اوبلن;غورسېدنه;لب و لباب;لنډون;کلکونه;قوام
4. 缩小
[suo1 xiao3] (罽) (په عمومى ډول);بادايستنه;دپيسو لږوالى;ډيفلاسيون
5. 缩小模型
[suo1 xiao3 mo2 xing2] (罽家) مينياتور;ميناتور;ميناټور;نقاشي;نيونه;هغه نقاشي چې واړه واړه انځور ونه ولري;وړوكى;ووړ;ووړ انځور;خرمندی
6. 缩影
[suo1 ying3] (罽紇) په لنډه تو ګه ويل;لنډګنډ ويل;لنډول
7. 缩水
[suo1 shui3] (罽) (لكه په ارزښت كې);(لكه كالي چه لانده شي);(لكه له ډارڅخه);(منقبض كېدل);پر شا کېدل;په څټ کېدل;ټيټېدل;ځان تېرول;ځان غړول;ځان كښل;سره ننه اېستل;سره ننوتل;شا ته بوول;شا ته پورې More…
8. 缩进
[suo1 jin4] (罽秈) کنډو;ژغنډ