Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
背信 背叛 背心 背教 背的 背阴 背骨
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[bei4 xin4 qi4 yi4] (璉獺斌竡) بدمعامله;جفاکار;خاين;غدار;خائن;شتاه;نمک حرام
[bei4 pan4 zhe3] (璉玵) ( خاين );درغل;درغلندی;دروهلی;غدار;له دینه اوښتی;ماترياليزم;وطن فروش;هر;مرتد;خاين
3. 背心
[bei4 xin1] (璉み) بې لستوڼي
4. 背教
[bei4 jiao4] (璉毙) رافضي توب;ارتداد;آړه;دخپل دين څخه ګرځېدنه;دخپل مسلك پرېښودنه;له دينه اوښتنه;له دينه ګرځېدنه;مرتدوالی;ارتداد کول;له عقيد_ ې اوښتل ;مرتدکيدل
5. 背教的
[bei4 jiao4 de5] (璉毙) ;مرتد
6. 背教者
[bei4 jiao4 zhe3] (璉毙) ;مرتد
7. 背的
[bei3 de5] (璉) (ظهرى);څټكنى;شاتنى;شاتني;شاته نږدې
8. 背阴
[bei4 yin1] (璉潮) (سايه دار);بې پته;پېشوۍ;تېنکی;چنجي وهلی;چيمخن;ډونګرۍ;سيورن;سيوري لرونكى;کرمن;کرنډۍ;کړېڅۍ;کړيچی;لاستوره;سايه دار;سورلن;سورن;ګور
9. 背骨
[bei4 gu3] (璉癌) بو;د شمزۍ ستنيې;شا;شمزۍ;شنځۍ;غنه;خار;ظهر;ملا