Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
自主 自从 自以 自传 自供 自信 自傲 自决 自制 自动 自助 自发 自吹 自告 自大 自夸 自尊 自己 自序 自愛 自愿 自我 自是 自杀 自治 自流 自然 自由 自白 自私 自给 自行 自觉 自诩 自豪 自身 自转 自选
自由主 自由党 自由散 自由派 自由的 自由自 自由贸
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zi4 you2 zhu3 yi4] (パ竡) ليبرالسم;ازاد اندي;ازادفکري;ازادول;ازادي پالنه;آزادي خواهي;خپلواك كول;لېبرالزم;ليبراليزم;ليبراليستي;دآزادي غوښتنې نظريه او اصول ؟؟؟؟
[zi4 you2 zhu3 yi4 de5] (パ竡) ازاد اندی;ازاد سختى;بخښاوو;بدخرڅه;برايي;پاز دودی;پرمختګ کوونکی;پوړۍ په پوړۍ;پېڅيالي;ترقي پرور;جواد;چټو و لړو;چوڼل;ځغم جن;خپلواك;خرڅاوو;خرڅي;دادرده;درجه په More…
3. 自由党
[zi4 you2 dang3] (パ囊) ليبرال ګوند
4. 自由散漫
[zi4 you2 san3 man4] (パ床憨) (اصط);(پراخ);بړينګا;بلايسې;بې پامه;بې پروا;بې حاله;بې ډوی;بې غوره;بېحسه;بېخوده;پتوا;پرکاله;ټېلیا;جينجو;ځای پر ځای ولاړ;ځای په ځاي;ځړېدلى;ځومبک;خوشې;دپ;دوپ;راکد;ړت More…
5. 自由派
[zi4 you2 pai4] (パ) ازاد اندی;ازاد سختى;بخښاوو;بدخرڅه;برايي;پاز دودی;پرمختګ کوونکی;پوړۍ په پوړۍ;پېڅيالي;ترقي پرور;جواد;چټو و لړو;چوڼل;ځغم جن;خپلواك;خرڅاوو;خرڅي;دادرده;درجه په درجه;زغم More…
6. 自由的
[zi4 you2 de5] (パ) وزګار;يله
7. 自由自在
[zi4 you2 zi4 zai4] (パ) (دماليى او محصول څخه);(له تكليف او درد څخه);(مفت);ازاد;آزاد;آزادانه;ازادول;اوزګار;اوزګارول;اېله;بې بيې;بې قيده;بې قيده وړيا;په ازاده تو ګه;په خلاص مټ;په وړ More…
8. 自由贸易
[ji4 you2 mao4 yi4] (パ禩) آزاده سوداګري;په سوداګرۍ كې دونډواوتعرفوله منځه وړل