Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
营养 营帐 营房 营火 营运 营造
2. 营帐
[ying2 zhang4] (犁眀) خېمه;غژدي;په خيمه كې اوسېدل;تامبه;تنبو;خيمه;خيمه وهل;سکام;شمه;كيږ دۍ درول;كيږدۍ;کپړکی;امبه;تمبو;کږدۍ;کېږدۍ
3. 营房
[ying2 fang2] (犁┬) اردوګاه;بارک;برانډۍ;پرينځل;چوڼۍ;عسکرکوټ;قشله;لښکرځاى;لښکرګاه;لښکرکوټ;بارَك
4. 营火
[ying2 huo3] (犁) دوهان;بلکه
5. 营火会
[ying2 huo3 hui4] (犁穦) دوهان;بلکه
6. 营运
[ying2 yun4] (犁笲) چړيتوب;(لكه داختر مراسم);(لكه ملكي ماموريت);(لكه واليبال);(لكه يو سيټ قابونه يا پنجې او كاچوغې);چوپړ;خدمت;خدمتګاري;خدمتګذاري;د پارتمان;دېپارتمان;ديپارتمنت;ډيپارټمنټ;رسمې يا More…
7. 营造商
[ying2 zao4 shang1] (犁硑坝) اباتوونکی;اوستاکر;اوستکار;بنا;جوړوونکی;خټبه;خټګر;خټمار;سمی;ګلکار;متصدي;ودانوونکی;ورانوونكى;راج;معمار;مخترع;سازنده
8. 营造物
[ying2 zao4 wu4] (犁硑) More…