Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
记于 记叙 记在 记帐 记录 记忆 记性 记者 记诵 记起
selected terms: 18

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ji4 yu2 ka3 pian4 shang4] (癘) (جمع);(داوسپنى غاښ لرونكى ږمونځ چه وړۍ;پتې;پر كارتو نو باندې تر تي بول;پنبه په شنى);تومبل;چېغنی کول;خپندل;خپندول;خريطه;دپتو لو به;دكلك كاغذ پرټوټه باندې تېل More…
2. 记叙
[ji4 xu4] (癘痹) حكايت كول;روايت كول;شرپ;قصه کول;كيسه كول;کيسه کول;ويل;ګړېدل;نقلول
3. 记叙体
[ji4 xu4 ti3] (癘痹砰) بيان;روايت;كيسه;نكل;نقلي ◊ [ji4 xu4 ti3] (癘痹砰) پېښليک;تاريخ;تقرير;حکايت;داستان;روايت;سرګذشت;قصه;ګډېده;کيسه;سمر;نقلي
4. 记叙文
[ji4 xu4 wen2] (癘痹ゅ) بيان;روايت;كيسه;نكل;نقلي
5. 记在页边
[ji4 zai4 ye4 bian1] (癘娩) حاشيوى;دڅنډې;دژۍ;كم ارزښته;لږ;مازي;هغه انتخاباتي حوزه چې يواستازى پكې په ډېرلږتوپيربريالى شوى وي.
6. 记帐员
[ji4 zhang4 yuan2] (癘眀) غرهار كول;(فورد);پازار تو دول;جګېدل;دفتر وال;دفتر دار;ډمهار كول;وارد واره ترقى وركول;واردواره;محاسب;دفتردار
7. 记录副本
[ji4 lu4 fu4 ben3] (癘魁捌セ) ټيكلى;ډك شوى ريګاټ;كاپي;ليكنه;نقل;نقلونه
8. 记录的
[ji4 lu4 de5] (癘魁) ريکارډګيري;ثبت;ريکاټ;څارند;درج;ريکارد
9. 记忆
[ji4 yi4] (癘拘) يادګېرنه;خواوخاطر;حافظه;خاطرات;خاطره;خوا و خاطر;ذهن;ياد;يادګار;يادګيرنه;يادونه;ذاکره;زيا;خاطر;حفظ;نښاني
10. 记忆力
[ji4 yi4 li4] (癘拘) يادګېرنه;خواوخاطر;حافظه;خاطرات;خاطره;خوا و خاطر;ذهن;ياد;يادګار;يادګيرنه;يادونه;ذاکره;زيا;خاطر;حفظ;نښاني
11. 记忆恢复
[ji4 yi4 hui1 fu4] (癘拘確) (خاطره);خاطره;دتېروپيښو په زړه كول;دتېروياد;يادګيرنه;يادونه
12. 记性
[ji4 xing4] (璸┦) يادګېرنه;خواوخاطر;حافظه;خاطرات;خاطره;خوا و خاطر;ذهن;ياد;يادګار;يادګيرنه;يادونه;ذاکره;زيا;خاطر;حفظ;نښاني
13. 记者会
[ji4 zhe3 hui4] (癘穦) خبرې اترې;ديدار;مرکه;مطبوعاتي;خبري غونډه;مطبوعاتي غونډه
14. 记者席
[ji4 zhe3 xi2] (癘畊) دخبريالانود نا_ ستې ځاى – غرفه
15. 记者招待会
[ji4 zhe3 zhao1 dai4 hui4] (癘┷穦) خبرې اترې;ديدار;مرکه;مطبوعاتي;خبري غونډه;مطبوعاتي غونډه
16. 记者证
[ji4 zhe3 zheng4] (癘靡) دخبريالۍ كارت;دژورناليست پېژندپاڼه
17. 记诵
[ji4 song4] (璸粀) په يادول;حفظول;زوتول;ګردانول;ضبطول;روانول;ياد
18. 记起
[ji4 qi3] (癘癬) (بيا);احضار;احضارول;باطلول;بيرته اخيستل;په زړه کول;په يادول;په يادول په يادراوړل;په يادېدل;رابل;زړه;(په);کې تېرېدل;غوښتل;لغوكول;له منځه وړل;متوجه کول;متوجه More…