Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
调入 调准 调制 调剂 调变 调味 调和 调唆 调回 调好 调幅 调戏 调查 调焦 调离 调羹
2. 调入
[tiao2 ru4] (秸) حاضرول
3. 调准
[diao4 zhun3] (秸) نواخت;( په رسامي كې );( دويلو او ليكلو خاصه لار );اواز;آواز;بڼه;بوس;تونالېتي;جوله;چورړت;څوګل;د ده;د دې;درنګونو ګډون;دې;ډول وركول;ږغ;ږغون;رنګ;رنګ More…
4. 调制
[tiao2 zhi4] (秸) برابرول;ږغ او اّهنك برابرول;عيارول;عيارول غاړه يا لهجه بدلول ◊ [tiao2 zhi4] (秸) برابرونه;عطف;عيارونه
5. 调制解调器
[tiao2 zhi4 jie3 diao4 qi4] (秸秆秸竟) موډم
6. 调剂
[tiao2 ji4] (秸警) برابرونكى;سموونكى
7. 调变
[diao4 bian4] (秸跑) برابرول;ږغ او اّهنك برابرول;عيارول;عيارول غاړه يا لهجه بدلول
8. 调味品
[tiao2 wei4 pin3] (秸珇) مرچ او مساله;مساله;خوږوکه;چاشني
9. 调味肉汁
[tiao2 wei4 rou4 zhi1] (秸ψツ) ټينګه ښوروا;دغوښې لعاب;غورمه;قورمه;کورمه;سانس;يخني
10. 调和
[tiao2 he2] (秸㎝) جوړه;اړوتړ;برابوالى;توافق;جوړښت;رضا;رضايت;سر;سم والى;موزونتوب;موزونيت;هم آهنګي;هم غاړتوب;سازښت;جه;تان;همنوائي;جوړوالی;دم سازي;باقاعده ګي;يولاس والی
11. 调唆
[tiao2 suo1] (秸) اتکونجی;آغلې;انندوي;پارول;تحريكول;ټټی;ساايستل;سايټو پلازم;قارول;کنډواله;لمسول;وشتول;شکارل;تومبار;بارول;اګېيل;ليول;ټونګ;اړايستل
12. 调回
[diao4 hui2] (秸) (بيا);احضار;احضارول;باطلول;بيرته اخيستل;په زړه کول;په يادول;په يادول په يادراوړل;په يادېدل;رابل;زړه;(په);کې تېرېدل;غوښتل;لغوكول;له منځه وړل;متوجه کول;متوجه More…
13. 调好
[diao4 hao3] (秸) نواخت;( په رسامي كې );( دويلو او ليكلو خاصه لار );اواز;آواز;بڼه;بوس;تونالېتي;جوله;چورړت;څوګل;د ده;د دې;درنګونو ګډون;دې;ډول وركول;ږغ;ږغون;رنګ;رنګ More…
14. 调幅
[tiao2 fu2] (秸碩) برابرول;ږغ او اّهنك برابرول;عيارول;عيارول غاړه يا لهجه بدلول
15. 调戏
[diao4 xi4] (秸栏) بمبوړی;پېچموزې;پېښاو;لطيفه
16. 调查人员
[diao4 cha2 ren2 yuan2] (秸琩) انکشافي;پلټونكى;پلټونکى;پلټونکی;تحقيق كوونكى;تفتيشونکی;څېړاند;څېړونکى;دروهول;سپڼوونکی;ګروېږن;ګروېږونکی;ګروېږونی;ګوېږونکی;کتون وال;کتونکی;لټوونکى;متتبع;محقق;مدقق More…
17. 调查问卷
[diao4 cha2 wen4 juan4] (秸琩拜) پوښتنپاڼه;پوښتنليك
18. 调焦
[tiao2 jiao1] (秸礘) تمرکز;ټينګوالی;مابين
19. 调离
[diao4 li2] (秸瞒) تبديلېدل;منتقلېدل;نقلېدل
20. 调羹
[tiao2 geng1] (秸眉) کاچوغه;کاندۍ;په دروغو او احمقانه ډول علاقه ښودل;په كاشوغ اخيستل;څمڅكۍ;څونټۍ;څونڅۍ;قاشقه;كاچوغه;كاشوغه;کړېڅۍ;څمڅۍ;سيپۍ